Skip to content

Na temelju članka 25. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (”Narodne novine” broj 42/2018) i odredbi Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću DEKADA KOMUNIKACIJE društva s ograničenom odgovornošću za usluge iz Zagreba, Radoslava Cimermana 62 B (OIB: 49593171501) (u daljnjem tekstu: Poslodavac), zastupano po direktoru Dario Đanić, 16. svibnja 2018. godine donosi sljedeći

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
NA NAŠIM WEB STRANICAMA

1. Uvodne odredbe

1.1 Zaštita se odnosi na naše web stranice – dekada.hr

Ova Politika odnosi se na sve korisnike usluga DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o. odnosno na sve osobe čije osobne podatke DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o. prikuplja, koristi ili na drugi način obrađuje.

1.2 Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

1.3 Prihvaćanjem ove Politike zaštite osobnih podataka klikom prilikom posjeta našoj web stranici  potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s obradom osobnih podataka kako ih ova Politika utvrđuje.

2. Sigurnost

U svrhu zaštite Vaših osobnih podataka poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje kontinuirano nadograđujemo, a koje mjere Vaše osobne podatke štite od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, neovlaštenog izdavanja i manipulacije.

Mi, međutim, ne možemo jamčiti potpunu zaštitu tijekom prijenosa osobnih podataka na ili sa naše web stranice, stoga je iznimno važno da i Vi sami brinete o sigurnosti Vašeg računala te sigurnoj pohrani osobnih podataka te njihovoj tajnosti.

DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka korisnika njegove internetske stranice. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internet stranice.

Zaposlenici DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o. kao i stručne službe koje održavaju web stranicu, obvezni su poštivati povjerljivost Korisnikovih podataka i pridržavati se općih akata društva DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o.

Kategorije osobnih podataka i svrha obrade

3.1 Kategorija stranka – obrađujemo sljedeće osobne podatke:

– identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, OIB, adresa, broj osobne iskaznice, fotografija, ostali podaci sadržani u osobnoj iskaznici;

– kontaktne podatke kao što su: e-mail adresa, telefonski broj (mobilni i/ili fiksni broj)

– bankovne podatke kao što su: IBAN, naziv banke; vrsta kartice i sl.

– podatke o drugim osobama –  punomoćnicima, sadržaji Vaših upita i naših odgovora, dokumentacija koju ste nam stavili na raspolaganje, dokumentacija naših usluga, dokazi o izvršenim uslugama, obračun troškova

– kao i sve druge podatke koje nam pružite prije ili tijekom pružanja usluge

– posebna kategorija osobnih podataka: može sadržavati podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podaci koji se odnose na zdravlje, podaci o spolnom životu, podaci o seksualnoj orijentaciji. Navedeni podaci nam nisu potrebni za obavljanje naših usluga, ali ako iz bilo kojeg razloga dobijemo navedene podatke, isti će se čuvati sukladno našim internim aktima i ovom politikom zaštite osobnih podataka.

Svrha obrade:

a) Obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nam nužni radi pružanja naših usluga, a sve u cilju ostvarivanje Vaših zahtjeva prema nama. DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o. ne prikuplja osobne podatke osim u slučaju kada ih je Korisnik izričito učinio dostupnima (npr. prilikom naručivanja usluge ili zahtjeva za zaposlenje, upita ili nekog drugog razloga), čime pristaje odnosno daje privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 18 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 18 godina. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da poduče osobe mlađe od 18 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

Obrada osobnih podataka temelji se na ugovornoj ili izvanugovornoj pravnoj osnovi sukladno odredbama  Opće uredbe o zaštiti podataka.

b) Ispunjenje pravnih obveza

Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo ispunili i naše pravne obveze kao voditelja obrade.  U određenim slučajevima smo obvezani obrađivati Vaše podatke radi poštivanja pravnih obveza. Navedena obrada može slijediti iz prisilnih pravnih propisa npr. poreznih, trgovačkih, sprečavanja pranja novca, kaznenih odredbi i slično, zbog različitih nadzora i kontrola državnih tijela i  zakonske dužnosti dostavljanja podataka. Obrada se temelji na čl. 6. i dr. Opće uredbe o zaštiti podataka.

3.2 Katergorija ispitanik – zahtjev za ostvarivanjem prava:

– e-mail adresa, ime, prezime, telefonski broj (mobilni i/ili fiksni broj )

– po potrebi preslika identifikacijskog dokumenta (isključivo radi utvrđenja identiteta ispitanika)

Svrha obrade osobnih podataka: legitimni interes – odgovor na Vaš zahtjev, izvršenje usluga.

3.3 Kategorija poslovni partner:

– poslovni partneri fizičke osobe – identifikacijski podaci: ime i prezime, OIB, i sl., kontaktni podaci: adresa, telefon, mobitel i sl., bankovne podatke kao što su: IBAN, naziv banke; vrsta kartice i sl.

– kontakt osoba poslovnog partnera – identifikacijski podaci: ime i prezime i sl., kontaktni podaci: adresa, telefon, mobitel i sl., podaci u vezi s radnim mjestom kod poslovnog partnera (pozicija, odjel. i sl.)

Svrha obrade osobnih podataka: osobni podaci se obrađuju u svrhe ostvarivanja prava i obveza iz ugovora koji su sklopljeni sa poslovnim partnerima, osobito radi izdavanja računa za izvršene usluge. Određeni se osobni podaci mogu obrađivati i ako je to nužno radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade. Osobni podaci mogu se obrađivati i za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade npr.: poslovno komuniciranje, vođenje evidencije poslovnih partnera i procjena međusobne suradnje.

4. Dostava osobnih podataka

Vi niste u obvezi dostaviti nam Vaše osobne podatke. Međutim, dostava osobnih podataka je uglavnom nužna radi izvršenja traženih usluga odnosno ugovora stoga moramo upozoriti da bez dostave osobnih podataka (ovisno o svakom pojedinačnom slučaju) nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam cjelovitu uslugu koju tražite.

5. Izvori

Vaše osobne podatke prikupljamo, uz one koje ste nam dostavili osobno, ukoliko za time postoji potreba, isključivo radi zaštite Vaših prava i interesa kao naše stranke/poslovnog partnera, te od nadležnih državnih institucija i trećih osoba.

Kada prikupljamo podatke o osobama koje nisu naša stranka/poslovni partneri, prikupljamo ih na temelju Vaših izjava ili na temelju zakonskih ovlasti, sadržanih u posebnim zakonima, odnosno na temelju uvida u javno objavljene registre.

6. Primatelji

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati članovi uprave i drugi zaposlenici našeg društva zaduženi za računovodstvo, otpremu pošte i administraciju.

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati vanjski primatelji samo ukoliko je to nužno radi izvršenja naše usluge ili to proizlazi iz prisilnog zakonskog propisa.

Vanjski Primatelji mogu biti:

– nadležna državna tijela (kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sudovi, FINA, MUP i sl.)

– pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga voditelju obrade;

– pružatelji usluga IT podrške voditelju obrade;

– povezane osobe voditelja obrade;

– banke, kreditne i financijske institucije i slično;

– javni bilježnici; naši odvjetnici

– prevoditelji;

– treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja osobnih podataka ispitanika;

– ostale treće osobe u svrhu ostvarivanja interesa vezano na svrhu ostvarenja legitimnog interesa.

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan Republike Hrvatske, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bi se osiguralo da treća osoba kojoj se prenose Vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao što je ona u Republici Hrvatskoj. U svakom trenutku od nas možete dobiti informaciju prenose li se izvan RH Vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim podacima.

8. Rok pohrane

a) Osobne podatke čuvat ćemo koliko nam to zakon propiše (trenutno najduže pet godina). Ukoliko nam prisilni zakonski propisi ili drugi interni pravilnici društva DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o. nalažu duži rok pohrane tada će Vaši podaci biti brisani po proteku dodatnih zakonskih rokova. Ukoliko je prisutna privola Korisnika za obradu u promidžbene svrhe koja se proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o. podatke može pohraniti sve do povlačenja privole.

9. Web kolačići

Koristimo kolačiće koji su isključivo neophodni za ispravno prikazivanje i rad ove web stranice te putem kolačića ne prikupljamo Vaše osobne podatke.

Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Korisnikovom tvrdom disku, što internet stranici omogućava prepoznavanje Korisnikovog računala prilikom sljedećeg posjeta stranice društva DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o.

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.

Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.

Kolačićima trećih strana DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o. se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Ovisno o postavkama na Korisnikovom internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako Korisnik nije suglasan njihovom upotrebom, kolačiće može u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na svojem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite.

Više informacija o upravljanju kolačićima Korisnik može potražite na stranicama preglednika kojim se korist. DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o. ističe kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

10. Prava koja Vam pripadaju:

10.1 Pravo na pristup – možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši podaci, u koju svrhu i u kojoj mjeri.

10.2 Pravo na ispravak – ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni ili su nepotpuni.

10.3 Pravo na brisanje možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka temelji na Vašoj privoli koju ste povukli.

Međutim, potrebno je uzeti u obzir o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših osobnih podataka, primjerice pohrana koja je zakonom izričito određena, postojanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično.

10.4 Pravo na prijenos podataka – podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršenja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, na Vaš zahtjev ćemo Vam iste proslijediti u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih na Vaš zahtjev direktno prenijeti drugom voditelju obrade.

10.5 Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka:

– ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka

– ako je obrada nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje obrade podataka

– ako nam za predviđenu svrhu Vaši osobni podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje ili obranu pravnih zahtjeva

– ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge

10.6 Pravo na prigovor – u svakom trenutku možete na obradu Vaših osobnih podataka uložiti prigovor sukladno čl. 6. Opće uredbe o zaštiti podatka. Dakle, ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke u javnom interesu ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa.

* Prilikom ostvarivanja Vaših prava molimo vodite računa da nam dostavite dokaz temeljem kojeg ćemo na nesumljiv način moći utvrditi Vaš identitet (osobni identifikacijski dokument)

10.7 Pravo na žalbu – ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših osobnih podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava i sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Osim nama direktno, sa svojim prigovorom ili žalbom, možete se obratiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva 14, 10000 Zagreb.

10.8. Mi ćemo pružiti informacije o poduzetim radnjama najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva.

Ukoliko je obrada zahtjeva složena ili se radi o velikom broju zahtjeva, taj rok se može produžiti za još dva mjeseca, ali ćemo Vas u tome slučaju izvjestiti o razlozima eventualnog produljenja roka.

Također, ukoliko nismo u mogućnosti postupiti po Vašem zahtjevu, o našoj odluci ćemo Vas izvijestiti, uz navođenje razloga za takvu odluku, te mogućnosti podnošenja pritužbe ili žalbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupati po zahtjevu.

Download: obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava

11. Automatizirana obrada uključujući profiliranje

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju automatski prilikom pristupa internet stranicama DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako Korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnik i DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o. dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

12. Uvjeti i izmjene

Uvjeti ove Politike o zaštiti osobnih podataka i kolačićima, uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja ove Politike, izuzev kolačića trećih strana.

Svaka promjena naše politike privatnosti bit će objavljena na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.

Za ostvarenje Vaših prava i svih dodatnih pitanja molimo kontaktirati nas:

telefon: 099 370 7968
e-mail: support@dekada.hr
web:   dekada.hr

Zagreb, 16.05.2018. godine

DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o.

______________________

Dario Đanić, direktor

hrHR